top of page

7.5.2019

לאחרונה אני חושבת על אבנים. לא רק בשל אוסף האבנים שיש לי ולא בגלל האבנים שנפלטו מן הים יחד עם חומרים אחרים. אבן על מצבה, גל אבנים, יד, זיכרון. אבני גולל. אאסוף אבנים ואצור אובייקטים. האם רק באמצעות אבנים ניתן להעביר את רעיון הגולל? קבורה, הטמנה. המתח בין הנטמן בתוך מיכל לבין החוץ. בין מוות וחיים. בין פסיביות לחיות וחיוניות. עבודת קולאג' אשר יצרתי לאחרונה הציתה את רעיון העיסוק באבנים, במתח בין קבורה והיצמדות לאדמה לבין מעוף.


Comments


bottom of page