top of page
"שדות פעולה"

תערוכת יחיד גלריית "אלטרנטיב "יפו

13.10.07-11.11.07

בתערוכה זו מציגה האמנית אורה בריל סדרת פעילויות רוטיניות של טיפול בכביסה, המאפשרות הימצאות בו זמנית בשדות פעולה שונים.

 

אורה רואה עצמה מצויה בקונפליקט יומיומי בין תפקידיה המסורתיים ומחויבויותיה השונות כאישה וכאם לבין הצורך לביטוי עצמי, ליצירה ולשחרור נפשי. 

 

בין מטלות הבית הרבות מוצאת אורה את העיסוק בכביסה, תלייתה והסרתה כפעולה המאפשרת לה לשלב פעולה אחרת בו זמנית. שדה הפעולה הפיזי,העיסוק בכביסה, מאפשר בו זמנית לשדה פעולה נוסף להתרחש - שדה הפעולה המחשבתי, הרעיוני. בין תליית כבס אחד למשנהו, מפליגה אורה אל עולמות אחרים, מעלה רעיונות, מתלהבת ומבטלת. הכבסים הרטובים הדחוסים בקערה כמוהם כזרם המחשבות הראשוניות המחפשות רצף והגיון בעצם חיבורן. פעולת התליה על חבלי הכביסה, חבלי היצירה "מאווררת", מפרידה ומסדירה את המחשבות הדחוסות בתוך הקערה הצרה מלהכילן . 

 

שדות אלה, זה של מטלות הבית והאמהות וזה של הביטוי העצמי תובעים טוטאליות המייצרת פער בין הרצון הפרטי לבין האפשרות לממשו. מכאן נובעות שאלות ומהן נובע מתח הנוגע לחשיבותו של כל שדה, לגזירה לבחור בין שניהם וכללי המשחק במעבר בין האחד לשני. 

 

ההכרה בהצלחת אפשרות שילובם של שני השדות באה לביטוי בארבע עבודות בפורמטים מינוריים, הבוהקות בצבען הלבן השולט ובחופשיותו של הקו. עבודות אלו קרויות על פי אורה: "עבודות הניצחון", אלו הן תחנתה האחרונה של  סדרת העבודות. אמנם קטנות הן בגודלן יחסית למאמצים הממושכים בחיבור בין שדות הפעולה, אך הן בעלות משמעות רבה - מנצחת. 

 

סדרה זו יכולה לשמש כמחאה חברתית שקטה הנוגעת למעמד האישה, אלא שאורה מציגה את המציאות ללא הטפת מוסר, ביקורת או התרסה. היא אינה מכוונת לעמדה מגמתית כל שהיא, אלא שואפת לאיחוד בין התפקידים הנשיים הסטריאוטיפיים לבין המימוש העצמי, בין פנים הבית לחוץ ובו בזמן תרה אחר נקודות החיבור בין שדות הפעולה, בין המקומות השונים של ההתמסרות.

 

נורית טנא- אוצרת התערוכה

bottom of page