top of page

17.2.2020

אני לקראת סיום של עבודה גלולה נוספת. פתאום נוצר צורך לשיים את העבודות הגלולות הקודמות. אני מחפשת תמה. מושא החקר בכולן הוא מבנה.

לעבודה הראשונה אקרא - מבנה גאולוגי. העבודה עוסקת באדמה: בגאולוגיה, ארכיאולוגיה ובאדם.

לעבודה השנייה אקרא - -מבנה מוזיקלי. עוסקת במחשבה על יצירה מוזיקלית סטנדרט של ג'אז.

לעבודה השלישית אקרא - מבנה סיפור אהבה. על אהבה בין בני זוג, על מקורות ההשראה, היחד, על הסכנות האורבות. על דיאלוג ומורכבותו.

לעבודה הרביעית אקרא – מבנה עונה. עוסקת במחזוריות. בחורף כעונה וכהלך רוח. במבשר ובמה שקורה בסיומה. הסיום אניגמטי. כמו לחזות מה צופן לו העתיד.

לעבודה החמישית אקרא - מבנה הלב. מן תחינה או בקשה לחבר "ולהזרים" אנרגיה דם , כוח וחיות לכל חלקי היצירה. מבלי משים אני עוסקת בארבעת היסודות.


Comments


bottom of page