top of page

19.5.2020

עבודות שנעשות כזרם התודעה עם זרימת המחשבה הספונטנית. אין בה תכנון לאורך זמן. אין בה מחשבה מודעת בטרם היא מתרחשת. אני קשובה למבוע, לרגע, לרגש ברגע. ללא מאמץ. יש בה קונסטרוקציה. מבנה באישיות ובהתפתחותה. יש בפעולה כזו חופש . על פניו נראות קפיצות שאינן מובנות במבט ראשון. זה מאלץ את המתבונן להבין את משמעות המרחב התודעתי ולהעמיק לאחר מכן בחקר המשותף, המתפתח, הניואנסים בכל עבודה ובהתייחסותה לגוף העבודות המוצג. הפרט והמכלול.

댓글


bottom of page