top of page

1.1.2016

בור ובאר, מילים, מושגים, רעיונות וסמלים. מן מתח בין העיגול לגרעין (הרימון). נראה כי הבאר והבור הם סימבוליים ומייצגים מחשבות שמעסיקות אותי תדיר על הספונטניות ביצירה אל מול התכנון. על יצירתיות ועל עכבות. אולי אני נותנת מקום לחשש מפני יובש ותקיעות? ובכלל רישומי הם פרי של מחשבה שבה רעיונות מיוצגים חזותית? שרעיונותיי הם בבחינת דבר דבור על אופניו? שהם לכאורה נראים ספונטניים?

האם בעבודותיי יש באר או בור? האם יש בהם גם וגם?

האם רישום אבסטרקט יש בו מן התכנון?

בשניהם קיימים העומק והחשיכה. המתח שבין החלל לאלמנטים הקיימים בו נראה שהוא עיקר העניין המעסיק את מחשבותיי: האדם שנמצא, החלל העמוק, האדם המתבונן מבחוץ. מרחב ההוויה האמנותית: יוצר, יצירה, הצופה המתבונן וחווה יצירה.

תיוגים:

bottom of page