top of page

14.8.13

אני אוספת את הלולאה, החוט הפרום אל המארג, אל המאורגן. בדרך כלל התנועה היא מלמטה למעלה, מהשח, מהמט לנפול, מהמכווץ אל הגובה. לעיתים ההתרוממות, העזרה לנופל היא בעלת עוצמה. לעיתים ניתן לבחון באיסוף כוחות רבים לעזרת החוט, החבל המפותל, הלולאה שנוצרת. החוט לעיתים עוזר לעצמו להתרומם. התארגנותו בצורה הפתלתלה מאפשרת לו לעשות את מחצית הדרך בתהליך הנסיקה במקרה הטוב, בתהליך ציפה משקיעה במקרה הפחות מעצים. לעיתים הלולאות הפרומות "נסרגות" לכדי מעגל סגור. בתפר שבין מעשה בריאה או סימן לתקיעות. קיים איזשהו עוגן לא נראה אליו החוט, הלולאה מתכוונים אליו.

תיוגים:

bottom of page