top of page

22.2.2014

מקצה העולם ועד קצהו. קונסטרוקציה שמתארת מקטע מאורגן ומסודר של חבלים חוטים הנמתחים מקצה העולם ועד קצהו. יתכן וזו הסיבה לכך שהקו המאוזן המהווה קטע מתוך מקטע הוא עבה מאוד. הוא אמור לאחוז את המבנים שיש על פני המשטח, הדף אבל תפקידו גם להחזיק את מה שמחוץ לדף. משום מה כאשר הקומפוזיציה מתייחסת לנקודות דמיוניות שממוקמות למטה או למעלה היא בעלת מעוף: קווים דקים להיאחז בהם. כאשר ההתייחסות למונח "מקצה אל קצה" היא רוחבית, הקווים נעשים עבים. משמע שלכיווני הזיקה יש משמעות צורנית שחופנת בתוכה משמעות נוספת. אולי התייחסות למונחים כמו ארציות או רוחניות. אולי הקשרים בין אב ואם כמייצגים הלכי רוח. להראות רפיון. לרצות להיות נוכח במקום , ביצירה ועל פני הדף. מתח, רפיון, זו היא משמעות הטאואיזם.

תיוגים:

bottom of page