top of page

25.11.14

מה שמאפיין את העבודות האחרונות הוא תהליך של חשיבה על חשיבה. ישנו צמצום שנעשה כדי להתחקות אחר הd.n.a במכלול היצירה המהווה את הפוטנציאל הגלום בעוד ועוד עבודות בעתיד.

צמצום-הרחבה-צמצום באופנים שונים. מן בדיקה, הערכת ביניים על יצירתיות, על מקטע ומכלול, על עבודה אחת ועבודות רבות אחרות, על ריבוי דרכי ההבעה בטכניקות מגוונות וחומרים שונים כאשר המהות נותרת הגרעין. בנוכחותו ובחסרונו, בחיפוש אחריו גם אם הוא לכאורה מתחמק, בנוכחותו הנעדרת, בחלקים ממנו ובשלמותו.

תיוגים:

bottom of page