top of page

25.1.2017

לרוב חזותן של העבודות כהה. מעין קיארוסקורו של הנפש. להאיר את האפל, הלא מפוענח עדיין, הלא ברור והלא ידוע מספיק. אלה הם חומרים של קידוד ומעשה פיענוח בחוויית היצירה. היצירה היא הכלי והכתיבה היא הפיענוח. יש בי פנס ארוך, מהמוח המעורר ומצית מחשבות ועד לקצות האצבעות האוחזים בעט, בעיפרון, בגרפיט. העבודה היא מיכתם=Spot של אור בריכוזים קטנים.

תיוגים:

bottom of page