top of page

3.10.13

במחשבה מעמיקה יותר על שלושת סרטי הווידאו מסתמן שנוצרת טרילוגיה. יש בה חוטים מקשרים. ישנה התפתחות מבחינת הדימויים ומשמעויותיהם: האמנות והדיאלוג שנוצר מחוץ לעולם האמנות, מקורות ההשראה, המסמן והמסומן, החוט והקו, הגשר שבין העולמות השונים. אני מבינה שעלי להמיר את החבל בחוט דק ועדין, להשחילו בקוף הקטן והמטושטש של המחט ולתפור בי את החורים, הקרעים, למלא את החסר ולברוא בי את ה"אין". סוג של לופ: הורים בנים, עבר הווה, מורשת מסורת, קודש וחול, פוריות ויובש, צעיר זקן, דינמי וסטטי. בלופ נוצרת קונסטרוקציה טרנסטנדלית.

תיוגים:

bottom of page