top of page

31.3.2010

תחילתה של עבודה היא מעשה כתמים. תפקיד הכתמים הוא לציין את המרחב. לאחריו רישום ראשוני מעין סקיצה הנעשית בדר"כ בחומרים המשאירים עקיבות גסים, עבים. הם אינם החלטיים. תפקיד הרישום ליצור מתווה, קונסטרוקציה ראשונית של תוואי. תהליך זה מקביל לניווט: מציאת המשבצת במפה- מציאת כביש או דרך ראשית במקטע הנוף. לאחריו חיפוש הקו המדויק כלומר השביל המסומן. בסופו של תהליך מציאת התוואי מתקיימת האפשרות ליציאה ל"הרפתקה" כלומר דרך חלופית ולא דרך המלך עד כי נדמה שאת אותה הדרך אני המצאתי/סללתי/חצבתי בסלע/חפרתי בחיפוש אחר דרכים אחרות קדומות. אם אני מתמידה ומתעקשת במעשה היצירה, אני מוצאת.

חוויית הגילוי יוצרת את הצורך לשהות במקום. להתרגש, לחקור. בסופו של תהליך אני מכסה את ה"תוואי"=הקו בכתם חצי שקוף כמעשה ארכיאולוג שסיים את עונת החפירה ומכסה את האתר בחול. תפקיד הכיסוי, המעטה החצי שקוף, האטום למחצה הוא לשמר את היכולת לזהותו שוב בעתיד ולהמשיך בחקר.

תיוגים:

bottom of page