top of page

4.12.2015

אני מתבוננת בעבודות הציור שנעשו על בדים. אני מחלקת אותן לקבוצות שמתקיימות במרחבים דמיוניים: בערים נטושות, מעבה היער של תרבות נכחדת, מעבה האדמה הקפואה, בינות לספינות ואניות ששקעו, על שולחן המנתחים והקבוצה הנוכחית שישנן כבר 2 סנוניות המבשרות על עבודה עתידית נוספת, מתרחשות בבאר או בבור. אני נמצאת בקרקעיתה האפלולית של הבאר ומישירה מבט כלפי מעלה אל דפנות הבאר ואל צללי האנשים הרוכנים לראות את עומקה.

הבאר מה משמעותה? הבור מה משמעותו? על פי המקורות, הבאר שבה נובעים המים ממסתרי האדמה מסמלת את גילוי הפנימיות והרוחניות...

תיוגים:

bottom of page