top of page

8.3.2014

יתכן ונוצרים רישומים שהם טקסטים מקודדים. כל שעלי לעשות הוא לפענח. לכן אני מנהלת בדביקות יומן שבו מתנהל תיעוד אך גם עשייה שהיא כולה מעוגנת במחשבות המיוצגות במילים המתארות או מנסות להבין את תוכנם של הרישומים. זה כמו לרדוף אחר הזנב של עצמי בניסיון להבין את משמעות הרישומים.

Artmaking-Textmaking-Artmaking

תיוגים:

bottom of page