top of page

8.4.08

הלפיתה ההדדית בין חיים ומוות, על מה שהיה ומה שנלקח, על אבדן ופיצוי, על חיות עסיסית בצד יובש וכיליון מטופלים חזותית בדמות הרימון ותהליך ייבושו. הרימון בשלמותו, באדמומיותו הדביקה, הקליפה על גווניה האדומים בחלקה האחד וגווני הצהוב בצידה האחר, גרעיניו של הרימון המתפקעים בעסיסם עומדים על בלימה בין נוזל למוצק. הם מפנים מקומם להתרחשות חומרית צבעונית אחרת: קליפה המשנה גווניה, נסדקת, חדלה להבחין בין צידיה. קליפה שבירה ובתוכה שלדי גרעינים, רקמה שקופה עכורה המבקשת להיצמד לבסיס הגרעין. יחד נאחזים האחד בשני אשכולות גרעיני רימון יבשים, פוערים מקומם מהקליפה שהכילה, עטפה ומילאה מקומה בין גרעיניה. גרעיני רימונים מתפזרים בחלל. בריכות רימונים נפערות מתחתי...

תיוגים:

bottom of page