top of page

8.6.2014

...לעיתים אני כולאת את הקו המפותל בתוך קו סגור שיוצר צורה המזכירה את הגרעין – גרעין הרימון. תפקידו של הקו שממלא את הצורה ולעיתים אף חורג ממנה הוא לפרק את הצורה. יש מן צורך כזה: לפרק ולבנות מחדש את הדימוי הבסיסי, את הגרעין כדי להתחבר ליחידת מחשבה קטנה אף יותר, מהותית יותר, כמו פירוק גרעין לאטום. יתכן והקו מסמן את מה שהיה- מסמן ומסומן. צריכה להיות היכרות עם הלכי הרוח, עם העבודות שנוצרו כדי להבחין בניואנסים אלה. לעיתים נדמה לי שהכל בראשי, שהעבודות שנוצרות הן הנשימות הסדורות בדרך כלל. עיקר העבודה הוא בתוכי. התווך בין הנשימות, אלה היצירות.

תיוגים:

bottom of page