top of page

2.8.2017

כהני אליהו

הסיפרתי לך

שטיפסתי על סולם

והשלכתי את שלביו הקדומים,

הנעזבים, הנטושים

לבלי שוב?

...שעליתי מזרחה עם שחר קדם

מבלי להתבונן לאחור

אל תהום בערה...

התבוא עד אלי,

אל גל אבנים, מזבח היתר

עליו מונחים צלמיות, עדיים ומלבוש

כדי שנוכל לעמוד נכוחים

אל מול אמת עירומה.

התבוא אל כרמל?

bottom of page