top of page

16.8.2017

תיקוות השני=חוט השני. החוט האדום המתריע מפני קושי ומזהיר. עפרי עומד להתגייס. עלי לסמן את דלת חדרו מפני סכנה שאורבת לפתחו. כחוט השני חיפוש אחר התימה בעבודות. ארצה ששני תצלם עבורי "טבע דומם" בכניסה לחדרו. טבע דומם שמכיל פקעת צמר לבנה המוכתמת בצבע אדום. הרימון , גרעיניו והעסיס שוב מאוזכרים.

רחב הלב

חדריו נפערים

עד כי חותם הדם, החוט, הקו

לא יוכלו לסתום הגולל

על מחשבות נדחקות של חידלון

על אדמה זו.

בתווך בין הדלת ומשקופה

צילמתי חוט טבול במיכתם הפרי

סימנתי בדם ליבי את תיקוות השני.

עקוד בסיפור הארץ

שלחתי את אחרון בני לגורלו.

bottom of page