top of page

30.8.2017

בין מחזור תפילותי במות אב

קראתיך

מי אתה? שרעף על סולם?

...חבוטת שאלות על שמים ועל ארץ

בין המיצרים

אני סופרת מסכים

מונה דפי הסטוריה

מסדרת אלבומים על מדף.

לפתע תמונת נוף צצה, מעבר מעוטר חריצים

של עקיבות גלגלי הזמן ושיניו הקהות

אודות אישה ואיש בצל תמר.

שדות השלף הנעים בין ריסי

מלחשים בי רזים

חותכים בזהב

תקריב אל אלוה.

bottom of page