top of page

3.1.2018

גריד – קואורדינטות של שתי וערב. הגריד נמצא בעבודות עם הרשתות, בעבודת הקנבס שנעשתה לאחרונה בו הדימוי שמזכיר סולם משכפל את עצמו, בעבודות הקולאג' ובעבודות שמורכבות מארבעה חלקים וניתן ליצור מהם חיבורים מגוונים. הצורך בגריד נוצר בשל הערכת ביניים בה אני מבררת היכן אני במרחב הרעיוני רגשי ביצירה או בשל החתירה לדייק את עצמי באמירה? למרות שקיימת אסוציאציה חזותית של סורג, בחוויה אינני שם. המבנה שנוצר הוא רשת, עבירה המאפשרת לראות מבעדה את שכבות הצבע או החומרים שמתחתיה. סורג מלשון סריגה בשל הצורך לחבר את הפתחים.

bottom of page