top of page

13.8.2018

עבודה על ספרים ישנים, עבודה על מחברות בפורמטים שונים. המרחב המאפשר שבו ניתן לעשות את כל שחפץ הלב. מחשבות המתורגמות לצורה, לכתם וקו אשר בסיס הרעיון מתוך הטקסט הכתוב בשתי שפות במילון ובטקסט החזותי והמילולי באטלס. הריבוי, חמישה במספר נובע מחוסר היכולת להתאפק, לאפשר לעבודה להתיבש, לעכל את מה שארע. הריבוי מאפשר חקר של פורמטים בגדלים מגוונים בצורתם ובצבעוניותם. אחת מתוך המחברות הופכת להיות עבודת וידאו. אקרא לה: "Artist book". עבודה שתהיה מורכבת מ80 רישומים המדפדפים את עצמם. רוח רפאים או ישות בלתי ניראית, האמן או המתבונן בעבודת הוידאו הם המעלעלים בדפי המחברת. הזמן שמשתהים על כל רישום אינו אחיד, כמו מנסה להתחקות אחר מבטו של המתבונן שיש פרטים שמושכים תשומת לב לא אחידה. אני חווה את כל מחברת הרישומים כעבודה אחת. העבודה על מחברות וספרים נעשית כחלק איטנגרלי מעבודה יומיומית בסטודיו לאורך זמן. היא משמעותית בהבנת מכלול היצירה ומאפשרת לבחון, לבדוק רעיונות בחלקו השני של היום שם הפורמטים הם לרוב ניירות גדולי מימדים או קנבסים.

bottom of page