top of page

22.3.2017

המחשבה על החלל בו אציג את תערוכת היחיד, העבודות שיוצגו ועל תפיסת עיצוב החלל בידי האוצר גורמות לי לנקוט החלטות מודעות בתהליך היצירה. אני יוצרת קולאג'ים אשר מרכיביהם בין היתר, כוללים צילומי עבודות קודמות. מן מחשבה חדשה מנחה שאם אצטרך להציג כל כך מעט לפחות יהיו בהן יצוגים של גופי עבודה קודמים. בעבר כיניתי פעולה זו "כינוס איברים" או "התקפות על חיבור". מעשה בתהליך היצירה המדומה לגירוד גלד עד להיותו שוב בשר חשוף. החזרה אל עבודות שנעשו בעבר מאוד מאפיינת את העשיה אבל בכל פעם מסיבותיה היא.

תיוגים:

bottom of page