top of page

23.7.2017

העבודות נעשות על גבי מילון אנגלי עברי שנמצא על ספסל בחזית בית האמנים בירושלים, על גבי אטלס של ידיעות אחרונות משנת 1973, על גבי מחברות

רישום חלקות בצד העבודה על גלילי נייר גדולים.

עיסוק בגריד ואינדקס. בחינת המרחב הלינגיוסטי חזותי באופן סובייקטיבי (מילון, אטלס). טיפול במטופל, במסומן וסימון מרחבים חדשים, אישיים, בהתייחס לסימון קודם הן באטלס והן במילון. אני ממפה את היצירה בתוך מרחב. העבודה על מילון ועל אטלס מזמנים לי חריגה משיגרת היצירה, מהמאפיין אותה. לראשונה מזה שנים ניתן לראות ירוקים, כתומים, כחולים בעבודות. בעבודה במחברות הריקות ניתנת האפשרות הנוספת לברוא עולם שהוא חף מסימונים קודמים ומתסתמך על עוגנים פנימיים בתוך המרחב התוך אישי. לברוא יש מאין.

bottom of page