top of page

5.7.2017

העבודה על נייר גדול המימדים המזכיר לי שטיח, יוצר אסוציאציות על דגמים ותבניות. מכלול עבודתי מאופיין במרכיבים צורניים שיוצרים שפה ובפירוקם והרכבתם יוצרים אמירה. חוויות מכוננות בחיי שנשמרו ונצרבו בזכרוני תורגמו בעשיה החזותית לדגמים על ידי הצירופים האינסופיים של מרכיבי השפה. העבודה על הנייר הגדול מעורר מחשבה על ארכיטיפיות. מן אב טיפוס של רעיון, מרכיבים של שפה שמתפרקים ומתחברים תדיר בהתאם לשינויים החלים עלי כאישה אמנית. ארצה לכנס ולארגן לתוך הדימוי שנוסף בשנה האחרונה הדומה למבנה=בית את כל הדימויים שמאפיינים את השפה הייחודית באופן שיאפשר לי שקט מעט בתוך סערת היצירה כמו בתהליך הטיפולי.

bottom of page